Verduurzamen

Op de klimaatconferentie in Parijs ondertekende Nederland samen met 194 andere landen een bindend klimaatakkoord. Het streven is om samen voor 2050 de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 80% terug te dringen. Er ligt al sinds 2013 een energieakkoord en in januari van dit jaar hebben 180 partijen het nationale grondstoffenakkoord ondertekend. Dit vraagt om ingrijpende veranderingen en een proactieve houding van overheid, bedrijfsleven en burgers. Hoe kijkt Technische Unie als groothandel in technische installatiematerialen voor bouw, installatie en industrie
tegen deze problematiek aan?


Onze leefwereld verandert en we staan voor een grote fysieke en sociale opgave. De groeiende wereldbevolking werkt luchtverontreiniging, verkeersproblemen en wateroverlast in de hand. Die druk zal alleen maar verder toenemen. De wereldbevolking blijft groeien. Grondstoffen raken op, het klimaat verandert en landbouwopbrengsten nemen af. De noodzaak om te verduurzamen is groter dan ooit.

Van alternatief naar conventioneel

De markt voor duurzaam gewonnen energie groeit en is sterk in ontwikkeling. De markt groeit door de strengere wet- en regelgeving en door de toenemende interesse in kostenbesparing en comfortverhoging. De totale markt voor zonnecellen inclusief montage in 2015 wordt geschat op 2,6 miljard [1] euro en zal de komende jaren blijven groeien. De verwachting voor warmtepompen is dat het volume het komende jaar zal verdrievoudigen [2]. Het energieaandeel dat wordt gemaakt uit biomassa neemt de komende vijf jaar toe van drie naar acht procent [3]. De toekomst is een wereld waar decentraal opgewekte energie zo efficiƫnt mogelijk ingezet wordt en lokaal opgeslagen wordt voor gebruik op een later tijdstip.