koolmonoxide-vergiftiging

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde november vorig jaar haar rapport‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’.Hierin zijn zes aanbevelingen gericht aan minister Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Volksgezondheid). Blok heeft inmiddels laten weten verschillende varianten van keurmerken te gaan onderzoeken. Dit gaat hij doen in samenwerking met de installatiesector, consumenten en gebouweneigenaren. Schippers gaat met fabrikanten in gesprek over koolmonoxidebeveiliging in cv’s. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal de kwaliteit van koolmonoxidemelders nader onderzoeken.

Uneto-VNI staat positief tegenover de aanpak van het kabinet om het aantal ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. De installatiekoepel is vooral verheugd dat het kabinet de mogelijkheid van een wettelijke erkenningsregeling in overweging neemt. Volgens de branchevereniging kan vooral een wettelijke erkenningsregeling voor alle installatiebedrijven in ons land de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren. De ervaringen met het Gas Safety Register in het Verenigd Koninkrijk tonen dit aan, aldus Uneto-VNI. Ze dringt er daarom op aan om een dergelijk register van vakbekwame monteurs en erkende installatiebedrijven ook in ons land te introduceren.

Open geiser in de ban

Feenstra heeft alle open gastoestellen in de ban gedaan. Kachels, keukengeisers en gasgestookte boilers die een risico vormen voor koolmonoxidevergiftiging worden niet meer verkocht of verhuurd, meldt de verwarmingsspecialist met ruim 800.000 onderhoudsklanten voor de cv-installatie. Voor open toestellen worden geen nieuwe onderhoudscontracten afgesloten. Eigenaren van een open toestel met een lopend servicecontract worden geholpen over te stappen naar een veiligere manier van verwarmen. “Door het ontmoedigen van open toestellen willen we voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen door koolmonoxidevergiftiging”, stelt Henjo Groenenwegen, algemeen directeur van Feenstra. “Bij open toestellen kunnen schadelijke gassen, vooral koolmonoxide, in de woning terecht komen. Bij gesloten toestellen worden de gassen veilig via een rookgasafvoer naar buiten geloosd.”

Korte termijn

Uneto-VNI werkt momenteel met de overheid en consumentenorganisaties aan de opzet van een zwaardere, uniforme erkenningsregeling. Die voorziet onder meer in strengere vakbekwaamheidseisen voor monteurs en regelmatige bijscholing. De brancheorganisatie streeft ernaar de erkenningsregeling op korte termijn te realiseren, zodat de eerste installateurs zich er nog dit jaar voor kunnen kwalificeren. Voor elektra overweegt Uneto-VNI op termijn een zwaardere erkenningsregeling in te voeren.

De branchevereniging kan zich ook vinden in de andere maatregelen die het kabinet wil nemen om cv-ketels veiliger te maken: een bewustwordingscampagne gericht op consumenten, een lobby bij de Europese Unie voor een verplichte CO-beveiliging in cv-ketels en publicatie van een lijst met onveilige koolmonoxidemelders. Ook wil het kabinet werk maken van de registratie van ongelukken als gevolg van koolmonoxide. De Tweede Kamer bespreekt de kabinetsplannen binnenkort.

Actielijst kabinet

De Onderzoeksraad constateerde november 2015 in haar rapport dat de sleutel om koolmonoxideongevallen te verminderen bij de installateur en fabrikant ligt, maar dat de overheid de regie in handen moet nemen. Samengevat heeft het kabinet daarvoor de volgende acties in gang gezet:

- De minister voor Wonen gaat zich inzetten om de kwaliteit van erkenningsregelingen te verbeteren -zodat de consument hier beter op kan vertrouwen- en onderzoekt de invoering van een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling.

- Voor het failsafe maken van toestellen gaat de minister van Volksgezondheid in dialoog met de fabrikanten om via het vrijwillige spoor CO-sensors in toestellen op te nemen. Parallel daaraan zet de minister op Europees niveau actief in op het verplicht stellen van CO-sensors in gastoestellen. Het stellen van nationale aanvullende eisen aan de toestellen zoals het dwingend voorschrijven van een CO-sensor als onderdeel van het gastoestel is niet mogelijk in verband met Europese wetgeving.

geiser‘Meestal zijn het moderne en goed onderhouden cv-ketels’

Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het op 18 november 2015 gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos. Tot nu toe wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en enkele honderden gewonden. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend zodat een juiste diagnose uitblijft- De minister voor Wonen beziet in overleg met de sector hoe de toepassing en montage van de rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen beter kan worden geborgd.

- Onveilige koolmonoxidemelders zijn op last van de nationale autoriteiten (in Nederland: de NVWA) uit de handel genomen en er zijn publiekswaarschuwingen uitgegaan. In vervolg op de Europese steekproef zal de NVWA in 2016 onderzoek doen naar CO-melders op de Nederlandse markt. De NVWA is voornemens bij rapportage van de onderzoeksresultaten ook de merken en typen te vermelden. Rapportage wordt eind 2016 verwacht en zal publiek worden gemaakt.

- Voor CO-melders beziet de Europese Commissie momenteel of, naast de algemene productveiligheidseisen waar CO-melders aan moeten voldoen, er op Europees niveau ook specifieke veiligheidseisen voor CO-melders moeten komen. Het kabinet zal actief inzetten op een snelle afronding hiervan.

- De minister voor Wonen blijft in 2016 (bestaande) voorlichtingscampagnes op het gebied van koolmonoxide financieel ondersteunen. Daarnaast zal een bewustwordingscampagne worden gestart in overleg met belangenorganisaties en wordt al beschikbare informatie uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de handreiking met betrekking tot collectieve rookgasafvoeren en handelingsperspectieven voor bewoners;

- Bij de invulling van de erkenningsregeling wordt gekeken hoe het melden van ongevallen veroorzaakt door verbrandingsinstallaties en het onderzoek doen naar de achterliggende factoren, onderdeel kan worden van de erkenningsregeling.

Met deze acties verwacht het kabinet het aantal slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging terug te dringen. Eind 2016 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de voortgang en/of uitkomsten van genoemde acties •

Download dit artikel: Wettelijke verplichte erkenningsregeling voor installateurs

 

Reageer op dit artikel: