Leidingwatersystemen

NIEUWE ONDERWERPEN EN KENNIS OVER SANITAIRE SYSTEMEN

De vernieuwde ISSO-publicatie 55 biedt professionals een update van bestaande kennis, maar ook een aantal nieuwe onderwerpen voor het ontwerpen en realiseren van leidingwaterinstallaties. Het naslagwerk biedt een gestructureerd overzicht van alle facetten die hiervoor nodig zijn.

De publicatie is een herziening van de uitgave uit 2013 over ‘Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen’. Omdat deze publicatie al relatief lange tijd niet is geüpdatet, was alleen het actualiseren van de bestaande inhoud onvoldoende. Diverse ontwikkelingen in het vakgebied zorgden dat het nodig was om nieuwe en belangrijke onderwerpen aan de publicatie toe te voegen. Bovendien is ook de structuur van het kennisdocument grondig aangepast, waardoor het beter aansluit bij het volledige ontwerp- en realisatieproces van leidingwaterinstallaties.

Overzichtelijkere structuur
Specifieke onderwerpen, die voorheen verspreid door de publicatie aan bod kwamen, zijn vanwege hun belang en voor een beter overzicht in één hoofdstuk bij elkaar gebracht. Een mooi voorbeeld is het prominente onderwerp waterkwaliteit, dat nu in een eigen paragraaf extra aandacht krijgt. Op deze manier is het document sneller en gemakkelijker te raadplegen, zonder dat de professional hierbij heen en weer hoeft te bladeren. Daarbij zijn bij verschillende onderwerpen in het document ook nieuwe, handige schema’s toegevoegd. Ook dit draagt bij aan de volledigheid en gebruiksvriendelijkheid van het document.

Aandacht voor duurzaamheid
Zodra je collectieve leidingwaterinstallaties ontwerpt conform de kennis in deze publicatie, dan weet je zeker dat je voldoet aan de wet- en regelgeving en de laatste stand van kennis en techniek. Natuurlijk spelen comfort en veiligheid hierin een belangrijke rol, maar tegelijkertijd is ook het reduceren van het energiegebruik al in de ontwerpfase van een leidingwaterinstallatie steeds belangrijker. Vandaar dat deze publicatie daar uitgebreid aandacht aan besteedt. Zo is er nu een volledige paragraaf die verschillende duurzame ontwikkelingen behandelt. Hierin worden de thema’s circulair bouwen, energiebesparing en levensduurkosten besproken. Dit maakt het voor ontwerpers duidelijk hoe zij aan de hand van Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO) ook levensduurkosten van een leidingwatersysteem in hun berekeningen en voorstellen kunnen meenemen.

Warmtapwaterbereiding
In het kader van duurzaamheid is – naast de paragraaf over duurzame ontwikkeling – ook het deel van de publicatie dat het onderwerp warmtapwaterbereiding behandelt, geherstructureerd en in lijn gebracht met de NTA 8800. Zeker in modern geïsoleerde woningen heeft warmtapwater een groot aandeel in de energiebehoefte van een woning. De herziening maakt de publicatie bruikbaarder voor het maken van een optimale keuze wat betreft warmtapwateropwekking. Ook hiermee kan de gebruiker dus energie besparen. Daarbij zijn ook hier nieuwe schema’s toegevoegd met onder meer de aandachtspunten van de verschillende systemen.

NEN 1006 als basis
Omdat de NEN 1006 de functionele eigenschappen voor leidingwaterinstallaties bepalen, is de publicatie feitelijk een praktische en gedetailleerde uitwerking van deze norm. Naast aangepaste passages op basis van geactualiseerde wet- en regelgeving en resultaten van recent onderzoek bevat deze publicatie ook onderwerpen die niet in NEN 1006 zijn opgenomen.

Gloednieuwe onderwerpen
Een heel nieuw onderwerp is de beschrijving van koudtapwatersystemen met actieve koeling, waarmee je ongewenste opwarming van drinkwaterleidingen kunt bestrijden. Met name in gebouwen waar vrijwel permanent een hoge ruimtetemperatuur heerst, zoals zorgcentra, zwembaden en sauna’s, is dit een mogelijke maatregel om de installatie bacteriologisch veilig te houden. Het betreft een relatief nieuwe techniek, die in deze nieuwe ISSO-publicatie voor het eerst is meegenomen, maar nog niet normatief is vastgesteld. De paragraaf vertelt wat de techniek precies inhoudt, hoe dit uitgevoerd kan worden en wat hierbij de verschillende aandachtspunten zijn.

Inregelventielen toepassen
Ook handvatten en aandachtspunten voor het toepassen van inregelventielen zijn nieuw toegevoegd aan deze herziene uitgave. Dit onderwerp kwam kort aan bod in de vorige publicatie, maar wordt nu in een aparte paragraaf aanzienlijk specifieker en uitgebreider behandeld. Dit was nodig, want in de praktijk kan het inregelen van warmtapwatercirculatiesystemen problemen opleveren. Dat kan tot lage temperaturen of temperatuurschommelingen in bepaalde deelringen leiden, wat vervolgens weer kan resulteren in bacteriologisch onveilige situaties. Met het toevoegen van deze paragraaf moeten dergelijke problemen in de praktijk worden voorkomen.

BPP-testmethodiek
Een andere paragraaf die is toegevoegd om de veiligheid te waarborgen, is die over leidingmateriaalkeuze met betrekking tot bacteriologische aangroeipotentie. Hierin speelt onder meer de BPP-testmethodiek (Biomassa Productie Potentie) een rol. Dit is een betrouwbare graadmeter gebleken om de aangroeipotentie van verschillende materialen te meten en kan dus worden toegepast om onveilige situaties in een leidingwaterinstallatie te voorkomen. De toevoeging van deze paragraaf en de BPP-testmethodiek is niet bedoeld voor het aan- of afraden van specifieke materialen, maar kan wel bijdragen aan bewustwording rond de verschillen in aangroeipotentie van verschillende materialen.

SIMDEUM® berekeningsmethodiek
Tot slot zijn ook de door KWR ontwikkelde SIMDEUM® berekeningsmethodiek en kengetallen aan de publicatie toegevoegd. Deze efficiënte berekeningsmethodiek voor complexere installaties draagt bij aan het ontwerp van duurzame en hygiënische drinkwaterinstallaties met een laag energiegebruik. In de publicatie wordt op verschillende punten naar SIMDEUM® verwezen.

Inzichtelijk en toegankelijk
Naast alle nieuwe kennis en onderwerpen die aan ISSO-publicatie 55 zijn toegevoegd, bevat deze ook meer instructieve afbeeldingen, schema’s en rekenvoorbeelden die het ontwerpproces inzichtelijk en toegankelijk maken 

Publicatie

Ga voor de publicatie naar ISSO Open, via www.isso.nl.
Wil je tijdelijk de publicatie bekijken? Dat kan! Meld je daarvoor aan via bestellingen@isso.nl en je krijgt tijdelijk gratis toegang.