Wateropslag

EXTREME REGEN VERLANGT ANDERE KIJK

Volgens de World Weather Attribution en het KNMI is de kans op extreme regenval en overstromingen, zoals deze zomer in Limburg, Duitsland en België, groter geworden. Actuele kennis over hemel- en grijswater is dan ook gewenst, net als nieuwe oplossingen in sanitairtechniek.

De laatste jaren is er steeds meer interesse voor het anders omgaan met grijs-, hemel-, en ook drinkwater. Het gaat daarbij ook over het bergen van water binnen de perceelgrenzen. Hemelwater- en grijswatersystemen zijn een deel van de oplossing. Een klein onderzoek van ISSO afgelopen voorjaar liet zien dat professionals op dit gebied verwachten dat het opvangen en lokaal infiltreren van hemelwater de komende jaren zal toenemen. Verder ziet 72% van de deelnemers aan dat onderzoek gebeuren dat opgevangen hemelwater in de nabije toekomst wordt gebruikt voor bijvoorbeeld toiletspoeling. 62% van de respondenten verwacht daarnaast dat de vraag naar grijswatersystemen in de toekomst toeneemt. Verder denkt ruimt driekwart van de geënquêteerden dat de wetgeving op het verplicht lokaal opvangen en infiltreren de komende jaren strenger zal worden.

Adviserende functie
ISSO vroeg in de enquête ook welke rol de professionals zélf denken te spelen in de omgang met klimaatadaptatie. De helft van de respondenten denkt dat zij vooral een uitvoerende rol spelen, voor de aanleg van systemen. Bijna een derde van de respondenten ziet zichzelf ook in een adviserende functie richting de consument of gebouweigenaar. Welke rol een professional op het gebied van hemelwater- en grijswatersystemen ook voor zichzelf ziet weggelegd, up-to-date kennis over leidingwaterinstallaties, gebouwriolering en ook legionellapreventie is hoe dan ook wenselijk.

Regenintensiteit
“Het KNMI zegt nu onomstotelijk dat de regenintensiteit in Nederland meetbaar groter is geworden. De vorige keer dat de NTR 3216 voor gebouwriolering werd herzien, in 2019, was het nog een discussiepunt of rekenmethodes ingeregeld moesten worden met grotere regenintensiteit. Nu is dat echt geen twijfelgeval meer.” Aan het woord is Nick Post, de nieuwe specialist Afvoertechniek bij ISSO. In oktober sluit Post weer, en dit keer dan namens ISSO, aan bij de commissie gebouwriolering, die zich onder andere richt op de NTR 3216. De NTR 3216 bevat richtlijnen voor het ontwerpen, installeren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater van bouwwerken.

ISSO-kennis actualiseren
Nick Post werkte zestien jaar als projectleider bij installatiebedrijf Beck & v/d Kroef. Na twee jaar door Europa te hebben gereisd, is hij in september 2021 bij ISSO een nieuw pad ingeslagen. “Waar ik mij in mijn vorige functie vooral bezighield met kennis praktisch toepassen, ga ik me bij ISSO richten op kennis ontwikkelen. En dan zó dat het voor iedereen op de werkvloer te volgen is. Dus geen wollig taalgebruik. Zo komt binnenkort ISSO-kleintje Riolering aangepast beschikbaar, dat vuilwater- en hemelwaterafvoer behandelt binnen de perceelgrens. Daarnaast gaan we aan de slag met ISSO-publicatie 70.1, Omgaan met hemelwater binnen de perceelgrens, en ISSO-publicatie 70.3, Grijswater binnen de perceelgrens. De kennis daarin is achtergebleven en we gaan we ermee aan de slag dat te actualiseren.”

Future proof
Uit het kleine onderzoek dat ISSO dit voorjaar deed, kwam naar voren dat 85 procent van de respondenten het wenselijk vindt als ISSO-publicatie 70.1 en 70.3 worden samengevoegd. Gezien het grote animo voor een samenvoeging, zet ISSO dat proces nu in gang. “Als kennis gefragmenteerd is in losse delen, kan het sneller tussen wal en schip raken”, zegt Post. “Eén bundel met al deze kennis ligt vanuit dat opzicht meer voor de hand. Hemel- en grijswater is weliswaar iets heel anders, daarom heeft ISSO er ook twee publicaties van gemaakt. Maar professionals die werkzaam zijn op het gebied van hemelwater- en grijswatersystemen, leggen toch beide systemen aan. En om future proof installaties te ontwikkelen, is kennis van zowel hemel- als grijswatersystemen zeer wenselijk.”

Sanitaire installaties verduurzamen
Het thema van deze publicaties past goed bij een ambitie die Post zou willen waarmaken. Hij wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van kennis voor het duurzaam gebruik van hemel- en grijswater. “Het verduurzamen van sanitaire installaties en het hergebruiken van licht vervuild water is in Nederland nooit een prioriteit geweest. Maar het begint ook hier urgenter te worden. Ook in landen om ons heen zie je dat. Het besef dat installaties toekomstbestendig moeten zijn, wordt volwassener.”

Legionellapreventie
Wie het heeft over toekomstbestendige installaties en het verduurzamen van sanitaire installaties, waarbij je kunt denken aan waterbesparende douchekoppen die het water vernevelen, of de temperatuur van warm tapwater verlagen, komt al gauw bij het hoofdstuk ‘legionellapreventie’ uit. Toshihiro Takada houdt zich als specialist Sanitaire technieken bij ISSO met dat onderwerp bezig. Hij is secretaris van de examencommissie Legionellapreventie. “LP-adviseurs die zijn gecertificeerd, of die dat willen worden, volgens BRL 6010 hebben een bewijs van vakbekwaamheid nodig”, vertelt Takada. “Met de examencommissie zijn we nu bezig nieuwe examens op te stellen. Ook werken we er vanuit ISSO aan om de examens in onze examenbank te plaatsen.”

Collectieve leidingwaterinstallaties
Behalve aan de examens voor legionellapreventie, werkt Takada op dit moment onder andere aan de actualisatie van ISSO-publicatie 55.2, Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties. “De kennis in ISSO-publicatie 55.2 is voor het laatst in 2012 geüpdatet, dus het is aan een herziening toe. De kennis in die publicatie is belangrijk voor beheerders, adviseurs en installateurs van collectieve leidingwaterinstallaties die buiten de reikwijdte vallen van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Het moet weer aansluiten op de laatste wetgeving en richtlijnen die te maken hebben met legionella in NEN 1006, ISSO-publicatie 55.1 en ISSO-kleintje Legionellapreventie. Dat laatste kennisproduct hebben we heel recent geactualiseerd.”

Vraagbaak legionella
Verder werkt ISSO aan een actualisatie van de vraagbaak legionella. “Die website is wat verouderd, we controleren alle antwoorden en vragen nu, zodat alles weer up-to-date en zelfs toekomstbestendig is.”

Portfolio sanitairtechniek
Naast Nick Post en Toshihiro Takada heeft ISSO ook Onno Leever, specialist Sanitair en Legionellapreventie, binnen de gelederen. Hij nam op 1 januari 2021 het stokje over van Irene van Veelen, ISSO’s voormalig specialist Sanitair en Legionellapreventie. Leever is adviseur installatietechniek en legionellapreventie bij Leever installatie adviseurs. Hij zit onder meer in de NEN 1006 (Waterwerkbladen) commissie en in de begeleidingscommissie die de regelgeving voor legionellapreventie evalueert. Met dit driekoppige team zit het portfolio sanitairtechniek, en de kennisontwikkeling op dat vlak, bij ISSO stevig in het zadel 