De slimme dakscan

Wanneer is een dak geschikt voor zonnepanelen?

Opdrachtgevers stellen deze vraag waarschijnlijk net zo vaak aan installateurs als aan dakdekkers. De slimme Dakscan van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) kan een pasklaar antwoord verschaffen. Hoe gaat het in zijn werk?

De NDA is een kennisorganisatie in de dakenbranche. De aangesloten bedrijven werken op verschillende gebieden samen. Zo worden certificeringstrajecten bijvoorbeeld vanuit de NDA geregeld en exploiteert de organisatie de dakonderhoud formule ‘Dakbehoud Nederland’. Daarnaast heeft de NDA een eigen onafhankelijk dakadvies bureau, het ‘DIAC Dakadvies’. Een van hun diensten die steeds meer aftrek vindt, is de ‘Dakscan Zonnepanelen’.

Randvoorwaarden

Het bureau adviseert, ongeacht het dakonderzoek, om de zonnepanelen sowieso minimaal 2 meter uit de dakrand te plaatsen. Tenzij er permanente hekwerken aanwezig zijn. De Ai-15 en de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen eisen namelijk dat een kabelsysteem tussen de 2 en 5,5 meter van de dakrand moet worden aangebracht. Dit heeft onder meer te maken met het beperken van de maximale valhoogte. Een dergelijk kabelsysteem is nodig op het moment dat er binnen twee meter van de dakrand kortdurende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Onder kortdurende werkzaamheden worden onder andere verstaan: het reinigen van het dak, lekkageafhandeling, onderhoud aan de airconditioning, maar ook het reinigen van zonnepanelen.

Doel Dakscan

Voordat er een besluit kan worden genomen over het aantal te plaatsen zonnepanelen, is eerst een grondige dakinspectie nodig. De Dakscan Zonnepanelen van de NDA biedt in dat geval uitkomst voor installateurs en dakdekkers. Deze scan maakt namelijk duidelijk of het dakbedekkingssysteem geschikt is voor zonnepanelen en of de resterende levensduurverwachting in lijn is met het aan te brengen zonne-energiesysteem. Kortom, kan het dakbedekkingssysteem het gewicht van de zonnepanelen dragen en moet de dakbedekkingsconstructie niet binnen een te korte termijn al worden gerenoveerd.

Procedure

Tijdens de Dakscan worden eerst alle op het dak aanwezige voorzieningen geïnventariseerd. Denk hierbij aan airconditioninginstallaties, ontluchting, lichtstraten, valbeveiliging of hemelwaterafvoeren. Er wordt gekeken naar beschadigingen aan de voorzieningen en of ze correct zijn ingewerkt. Na plaatsing van de zonnepanelen en/of verbeteringen aan de dakbedekkingsconstructie kan nogmaals een inspectie van de voorzieningen plaatsvinden.

Zwakke plekken

Daarna wordt de dakbedekking visueel geïnspecteerd. Zo kijkt de specialist naar tekenen van veroudering, zoals craquelé en scheurvorming. Bovendien onderzoekt hij de zwakke plekken in de dakbedekking. In concreto: de overlappen, dakranden en plekken waar voorzieningen zijn ingewerkt. Op deze plekken kan de dakbedekking loslaten door krimp of doordat de dakbaan niet goed is ingewerkt.

Dakopbouw

Vervolgens maakt de specialist een insnijding in de dakbedekkingsconstructie, om de dakopbouw te bepalen. Tegelijkertijd kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld of de drukvastheid van de isolatie voldoende is. Zo is steenwol niet geschikt om veel gewicht te dragen en ook de drukvastheid van een standaard EPS is niet voldoende. Dit betekent overigens niet dat het direct onmogelijk wordt om zonnepanelen te plaatsen. Er komen steeds meer oplossingen op de markt om zonnepanelen mechanisch te bevestigen. Zo zijn er inmiddels diverse leveranciers die montageankers aanbieden. Ze worden vastgeschroefd in de onderconstructie en vervolgens met een rozet ingewerkt. Vervolgens is het mogelijk om het frame van de zonnepanelen hierop te bevestigen. En er zijn zelfs al systemen verkrijgbaar met een geïntegreerd veiligheidskabelsysteem.

Lagen

Verder wordt er gekeken of de dakopbouw goed functioneert. Zit er niet te veel vocht in de isolatielaag? Zijn alle standaardlagen wel aanwezig, dus de dampremmer, isolatie en toplaag? Tijdens de Dakscan komen de experts situaties tegen, waarbij de dampremmer is weggelaten, de isolatieplaten gekrompen zijn of de onderconstructie te ruw is, waardoor de dampremmer grote kans op beschadiging heeft. Logischerwijs komt dan de vraag aan de orde of bij-isoleren wenselijk is. Wij adviseren altijd eerst de isolatie aan te pakken voordat er andere maatregelen worden genomen.

Rapportage

Het is de taak van een constructeur om de onderconstructie te beoordelen. Hij moet berekenen hoeveel draagkracht het dak heeft, daarbij rekening houdend met permanente en variabele belasting. Tot slot kijkt de dakinspecteur nog naar de veiligheid van het dak en de weerstand tegen windbelasting. In het uiteindelijke rapport staan de visuele waarnemingen opgetekend en is een fotoreportage te vinden van de eventuele gebreken en de insnijding. Het dak wordt beoordeeld in zijn totaliteit waarbij onder andere gekeken wordt naar de verwachte levensduur. Hieruit vloeit een advies voort, inclusief een eventuele werkomschrijving. Voor een gemiddelde dakscan is de specialist 1 -2 uur op het dak bezig.

Garantie

Als blijkt dat een dak gerenoveerd moet worden, adviseert het NDA aan dakdekkers en installateurs om het dak onder het ‘Dakmerk Multigarantie’ aan te laten brengen. Op die manier is het tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen, voor herstelwerkzaamheden aan de dakbedekkingsconstructie, verzekerd. Dat zal uw opdrachtgever zeker waarderen. Sowieso heeft een dakdekker of installateur die meedenkt natuurlijk altijd een streepje voor bij zijn opdrachtgever 

Voor meer informatie over de dakscan: www.nda.nl

Duurzaam Dak Concept

Het NDA krijgt vaak de vraag voorgeschoteld: ‘ik wil mijn dak verduurzamen, maar hoe doe ik dat?’. Hiervoor is het ´Duurzaam Dak Concept´ (DDC) ontwikkeld. Waterberging, energie, veiligheid, gebruiksdaken, groendaken... Als een opdrachtgever zijn dak wil verduurzamen is er niet slechts één keuze, maar zijn er legio mogelijkheden en daar vallen zonnepanelen en warmtepompen ook onder. Vanuit het Duurzaam Dak Concept werken adviesbureaus, leveranciers en uitvoerende partijen samen met de opdrachtgever volgens de principes van resultaatgerichte samenwerking (RGS). De Nederlandse Dakdekkers Associatie houdt de regie in dit proces en zorgt ervoor dat de opdrachtgever alle kennis en kunde van de geselecteerde partijen volledig kan benutten. Uiteraard wordt de NDA graag bij voorkeur al zo vroeg mogelijk ingeschakeld, om de risico’s die bij het bouwen van gebruiksdaken om de hoek komen kijken aan banden te leggen. Met de kwaliteitsborging van het Duurzaam Dak Concept zit het wel snor. Alle uitvoerende bedrijven moeten beschikken over de juiste papieren. Voor de hoveniers geldt het ‘Groenkeur’, kwaliteitskeurmerk voor groenprofessionals in de dak- en gevelbegroening en voor de dakdekkersbedrijven het ‘Waarborgfonds Dakmerk Certificering’. Zo borgt het NDA de kwaliteit van het gehele multifunctionele dak met de juiste garantiecertificaten.