Columns

 • Aan de slag met watergevulde systemen

  Aan de slag met watergevulde systemen

  Op 11 maart 2024 is de F-gassenverordening in werking getreden met als doel om de opwarming van de aarde binnen de 1,5°C te houden. In deze verordening is een aantal maatregelen opgenomen om het gebruik van F-gassen als koudemiddel in koude- en klimaatinstallaties terug te dringen en uiteindelijk geheel te verbieden in 2050. De eerste maatregel is de bedrijfs- en persoonscertificering die gericht is op het lekdicht bouwen en houden van koude- en klimaatinstallaties. De tweede is het terugdringen van het gebruik van F-gassen als koudemiddel door middel van productverboden, door voor producten het maximale aardopwarmingsvermogen (GWP) in grote stappen te verlagen naar uiteindelijk 0. De derde is het stapsgewijs verlagen van de hoeveelheid F-gassen die op de Europese markt gebracht mogen worden naar uiteindelijk 0 in het jaar 2050. De vierde maatregel is het terugdringen van het gebruik van F-gassen voor onderhoud en service aan koude- en klimaatinstallaties. Al deze maatregelen leiden ertoe dat de markt in snel tempo beweegt richting alternatieve koudemiddelen. Daarnaast zien we een beweging van directe naar indirecte systemen. Deze bevatten een beperkte hoeveelheid koudemiddel in de koude- of warmteopwekker die buiten is opgesteld, waarna middels een warmtewisselaar wordt overgegaan op een watergevuld distributie- en afgiftesysteem dat in het gebouw is gesitueerd. Deze beweging vraagt andere skills van de koude- en klimaatinstallateurs die gewend zijn om te werken met systemen die volledig gevuld zijn met koudemiddel en nu met een watergevuld systeem aan de slag moeten. Bedrijven die in deze markt willen werken, moeten gaanLees meer »
 • Verduurzaming van buitenzwembaden

  Verduurzaming van buitenzwembaden

  Met de zomer in zicht zijn ook de meeste lokale buitenzwembaden afgelopen mei weer geopend. Maar de prijzen van energie hebben de lokale buitenzwembaden de laatste jaren niet geholpen. Vandaar dat veel van deze zwembaden ook naar andere vormen van verwarming zijn gaan kijken. Net als met ieder gebouw is het bij een zwembad verstandig om eerst te besparen voordat de opwekking vervangen wordt voor iets nieuws. Een zwembad verliest het meeste energie via de verdamping van water. Hierdoor is het te allen tijde verstandig om zwembadafdekking toe te passen bij een buitenzwembad. Een investering die zeker de moeite waard is. Een andere optie om te besparen kan zijn om de temperatuur van het zwembadwater te verlagen, zolang de comfort dit toelaat. Maar dan komt het punt om de opwekking te vervangen. Het bepalen van het vermogen hiervan voor een buitenzwembad blijft echter een lastige kwestie, ook omdat deze afhankelijk is van weersinvloeden. Wat heel veel kan helpen bij het bepalen van het werkelijk benodigd vermogen is data van voorgaande jaren. Denk hierbij aan het totaal aantal benodigde m3 gas om het bad op te stoken, het verbruik in m3 gas per etmaal van meerdere dagen of aanvoer-, retourtemperatuur en de volumestroom van de huidige opwekking; hoe meer hoe beter. Met deze gegevens kan namelijk vrij accuraat het energiegebruik van het zwembad bepaald worden, waarmee vervolgens een goede inschatting van het benodigd vermogen gedaan kan worden. Dus kent u iemand die in aanraking komt met installaties van buitenzwembaden en overwegenLees meer »
 • De groene golf in de installatiebranche

  De groene golf in de installatiebranche

  De installatiebranche maakt voortdurend grote stappen in duurzaamheid. Ook met het Brancheplan Verpakkingen. Twee jaar na de lancering is het aantal deelnemende bedrijven gegroeid van tien naar 74. Hoewel dit aantal misschien niet indrukwekkend lijkt, zijn de behaalde resultaten en het signaal wat daar vanuit gaat dat zeker wel. Het Brancheplan, een initiatief van Techniek Nederland en de Federatie Elektrotechniek (FEDET), heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de recycling van verpakkingsmaterialen. Karton loopt hierbij voorop met een inzamelingspercentage van 93%, gevolgd door plastic verpakkingen met 82%. Fabrikanten hebben het aantal stickers op verpakkingen al met 30% verminderd. Bovendien is 89% van het gebruikte karton voorzien van het FSC/PEFC-label, wat staat voor duurzaam bosbeheer. Bijna 40% van de deelnemers heeft duurzaamheidscriteria opgenomen in raamcontracten met grote leveranciers. Deelnemende bedrijven zijn actief bezig met plannen om verpakkingen verder te verminderen en te verduurzamen. Twintig procent van de bedrijven heeft al concrete plannen, terwijl 56% nog bezig is met het opstellen hiervan. We nemen onze verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties, maar we worden ook een aantrekkelijke werkgever voor werknemers. Werkgevers die duurzaamheid serieus nemen, zijn rolmodellen waar je graag op wil aanhaken. Vanuit de sector dragen we bij aan de energietransitie, klimaatadaptie en verduurzaming. We maken het verschil. Dat is een belangrijke drijfveer om juist nu in de techniek te werken. En als bedrijven ook zelf bijdragen aan een betere wereld, dan versterkt dat die drijfveer. De groene golf die door de sector gaat, is een voorbeeld voor andere branches. Samen kunnen we deLees meer »
 • Welke technologie wordt straks de gangbare?

  Welke technologie wordt straks de gangbare?

  In de installatiesector wordt nu vanwege de energietransitie volop ingezet op gasloos verwarmen. Maar wordt de warmtepomp nu de ‘mainstream’ technologie, breekt verwarmen met waterstof als hoofdstroom alsnog door of worden het toch warmtenetten die de dienst uit gaan maken? Het is zonder meer van belang om alle ontwikkelingen in een sector goed in de gaten te houden. En dan niet alleen de technologische. Want wat gebeurt er op politiek en economisch gebied dat invloed heeft op de ontwikkeling en acceptatie van technologie? Probeer daarbij eens ook verder vooruit te kijken dan de komende drie jaar. Zelfs als de uiteindelijke uitkomst nog onzeker is. En kijk ook naar de impact van de technologie die in ontwikkeling is op het concurrentievermogen, groeipotentieel en succes op langere termijn van het bedrijf. Ook in relatie tot de complexiteit van de technologie en de aanwezige kennis die eventueel noodzakelijk is. Want wat moet je allemaal doen om dat in huis te halen? Zeker als nog niet bekend is welke technologie het gaat winnen. Het smeden van samenwerkingsverbanden is daarbij een goede optie. Jouw bedrijf zet voornamelijk in op het verzamelen van veel kennis en kunde van de ene technologie. Jouw samenwerkingspartner juist op een andere. Zo kan je kennis en ervaring uitwisselen, zeker als één van beide doorbreekt als hoofdstroom technologie. Je kunt nu eenmaal niet dé expert zijn op alle fronten. Maar wel aan je afnemers die andere technologie aanbieden in samenspraak met jouw samenwerkingspartner als die andere technologie toch ‘mainstream’ wordt. HetLees meer »
 • Van keuzestress naar keuzevrijheid

  Van keuzestress naar keuzevrijheid

  Om te veranderen moeten er keuzes gemaakt worden. Zonder keuze geen vooruitgang. Dat klinkt gemakkelijk, maar is zeker niet altijd eenvoudig. Ook op het gebied van verwarming is het een opgaaf om de juiste route te kiezen. Een keuze die gaat over de selectie tussen verschillende opties, alternatieven en beslispunten op basis waarvan je een beslissing maakt. Juist die laatste kan voor verwarring zorgen. Baseer je een keuze op investering, besparing, comfort of CO2 uitstoot? Gelukkig zijn er veel oplossingen in de markt beschikbaar. Dat kan leiden tot keuzestress, maar ook tot keuzevrijheid. Dat is een waardevol gegeven. Allemaal mooie technieken. Voor nu, voor later, voor jou en voor mij. Allemaal uitingen van een veranderende wereld. Dat is het mooie van deze tijd, een tijd waar verandering aan de orde van de dag is, en in de meeste gevallen tot een vooruitgang leidt. Een vooruitgang met een lagere CO2 uitstoot, lagere kosten en meer comfort tot gevolg. Soms leidt een keuze tot een gasloos verwarmingssysteem. Een fantastisch systeem met alleen maar winnaars. In andere gevallen leidt de beslissing tot een hybride systeem. In de wereld van hybride verwarming wordt gebruik gemaakt van het bestaande verwarmingssysteem, aangevuld met een nieuwe kleine warmtepomp. Een warmtepomp die afgestemd is op het klimaat die het meest in de Nederlandse winter voorkomt in combinatie met de eigenschappen van de (bestaande) woning waar het systeem toegepast wordt. Gebruik makend van het bestaande, uitgebreid met het nieuwe. Nieuw, maar toch vertrouwd. Werkend op elektriciteit wanneer het kan,Lees meer »
 • Veiligheid en BHV

  Veiligheid en BHV

  Er is al veel veiligheid op het werk, dankzij onder andere de VCA en VOL-VCA cursussen, die we allemaal hebben moeten halen. Ondanks dat menigeen daarbij zal hebben gedacht: wat een onzin, dat is toch allemaal wel duidelijk? Toch zijn er ook veel middelen en maatregelen ingevoerd om echt veilig te kunnen werken. Stofafzuiging is er daar één van. Ik weet nog dat het ingevoerd werd; het was echt een verademing. Kortom, de veiligheid op de werkplek, waaronder kantoren, is dus enorm verbeterd. Terugkijkend lijkt het een wonder dat we vroeger - zonder al deze voorzieningen – überhaupt ons werk konden doen. Misschien was die goeie ouwe tijd zo slecht nog niet, maar het is nu toch een stukje aangenamer en bovenal veiliger op onze werkplekken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het met veel van de ingevoerde veiligheidsregels eigenlijk helemaal niet eens was. Ook zag ik van een hoop dingen de directe noodzaak niet in. Neem nu de BHV-er; waarom was een bedrijfshulpverlener nou eigenlijk nodig? Er kwamen cursussen voor… en dan ook nog eens elk jaar herhaalcursussen. Onzin, toch? Nee, zeg ik nu! Uit het niets kreeg ik onlangs een hartstilstand. Door adequaat handelen van enkele omstanders heb ik het gehaald. Twee man met BHV-ervaring zijn gaan reanimeren en binnen 6 minuten waren er verschillende vrijwilligers ter plaatse met een AED. Nog een aantal minuten later arriveerden er twee ambulances en kon het ambulancepersoneel mij weer tot leven wekken. Hulde dus aan al die mensen die BHV ofLees meer »
 • Een markt in beweging

  Een markt in beweging

  Op het gebied van warmtepompen en airconditioning zijn er veranderingen op komst die ook een grote impact hebben op bedrijven in onze sector. De aantallen warmtepompen die nieuw op de markt worden gebracht stijgen en het aantal nieuwe gasketels daalt navenant. Daarnaast is op 11 maart jl. de tweede herziening van de F-gassenverordening van kracht geworden. Hierin komen drie belangrijke onderdelen naar voren: de hoeveelheid koudemiddel met een hoog GWP (aardopwarmingsvermogen) wordt de komende jaren in hoog tempo teruggebracht en in 2050 volledig verboden, een verbod op het op de markt brengen van warmtepompen en airconditioningsapparaten die koudemiddelen bevatten met een hoog GWP en tot slot de certificeringsplicht voor bedrijven en personen die met alternatieve koudemiddelen werken. Bovengenoemde veranderingen hebben een enorme impact op de toch al krappe arbeidsmarkt in onze sector. Vakmensen, maar ook beginners, moeten worden opgeleid. Daarnaast vraagt het installeren van een warmtepomp drie à vier keer zoveel tijd als het installeren van een gasketel. Gelukkig blijft onze sector niet achter in de digitaliseringslag en zijn er steeds meer mogelijkheden op het gebied van monitoring, bediening en storingsafhandeling zonder ter plaatse aanwezig te hoeven zijn. Ook voorspelbaar onderhoud op basis van big data en de digitale hulpmonteur zijn al een feit. Niet alleen fabrikanten, maar ook leveranciers en installatiebedrijven zijn zich door de ontwikkelingen steeds meer gaan toeleggen op het prefrabiceren van installaties, onderdelen en apparatuur onder perfecte fabrieksomstandigheden. De installatietijden op de bouwplaats kunnen hiermee aanzienlijk worden verkort. Al met al staan we voor een uitdagendeLees meer »